วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา: WBI ครั้งที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน 


            1)  เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสอนบนเว็บ การใช้ภาษา HTML เชื่อมโยงและนำไปสู่ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction: WBI) ในอาชีพครูได้
            2)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่น ๆ
            3)  ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
            4)  ได้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีมเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาผ่านการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Learning: TBL) 


ข้อเสนอแนะ
            1. อยากให้อาจารย์ใส่เนื้อหาทั้งหมดที่เรียนในเทอมนี้ เพื่อง่ายต่อการอ่านเตรียมตัวล่วงหน้า
            2. อยากให้มีการอบรมภาษ HTML เพิ่มเติมโดยวิทยากรที่มีความรู้และสอนเข้าใจง่าย และมาประยุกต์กับรายวิชาได้ง่ายอย่างละเอียดวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
  • เมื่อวันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด 
  • ทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 
 1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ     รหัส 405709003
 2. นายอิมรอน สุหลง               รหัส 405709005
 3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์  รหัส 405709011
 4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ           รหัส 405709012
 5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ            รหัส 405709034
 6. นายนิรสลัน จิใจ                  รหัส 405709038

ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ทีมทำงานดังนี้ :
  •  สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google SheetData Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ E-R Diagram 
  • อีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
  • สร้าง E-R Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


    - แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของ 
        แต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ                            
                        - อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
                                 -  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น   
                                      โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
                                               1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL 
                                               2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
                                               3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
                                               4. การสร้างฐานข้อมูล
                                               5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
                                               6. การเพิ่มข้อมูล
                                               7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               9. การแสดงข้อมลู
                                             10.การแก้ไขข้อมูล
                                             11.การลบข้อมูล
                                             12. บทสรุป
                                          นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อ
                                 ออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
                                - ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
                     
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

คำตอบ
   2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                                                          คำตอบ
3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

สมมติ 78
 คำตอบ

รูปภาพ

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

           
  •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้           1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                                 2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
               9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
             10. ตัวดําเนินการ
             11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
             14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
             15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
             16. บทสรุป ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์
             สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทีมครูปิ่นโต ลงพื้นที่

ลงพื้นที่ ศึกษาโครงงานเรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาAcademic Infomation System of Phattana Islam Wittaya School

วันที่ 16-2-50 ทีมครูปิ่นโต ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้ไปลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายอัสมัน มูเล็ง หัวหน้าวิชาการและงานทะเบียนของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เพื่อศึกษาระบบเดิมของงานวิชาการ และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเดิม


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7:กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management For Education) ครั้งที่ สรุปได้ดังนี้วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
นางสาวสอลีห๊ะ            สุและเลาะ       รหัส  405709003
นายอิมรอน                สุหลง             รหัส  405709007
นางสาวเบญจวรรณ       พุทธฤทธิ์        รหัส  405709011
นางสาวโซฟียา             เปาะจิ            รหัส  405709012
นางสาวอัสมะ              มะเร๊ะ            รหัส  405709034
นายนิรสลัน                จิใจ               รหัส  405709038
ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนบ้านอ้อน        นายอนันต์ ทะจะกัน เป็นผู้พัฒนา โดยมีผู้นำเสนอเสนอสาระสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
-          ชื่อระบบ
-          ผู้พัฒนาระบบ
-          วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
-          ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
-          ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
-          ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-          ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.       กำหนดปัญหา
2.       การวิเคราะห์
3.       การออกแบบ
4.       การพัฒนา
5.       การทดสอบ
6.       การติดตั้ง
-          เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ด้าน คือ ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ และการใช้แบบสอบถาม
-          ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
-          ผลการประเมินหรือการนำระบบไปใช้
-          ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
-          แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารญ์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับนำเสน เช่นการใช้ภาษา เป็นต้น และเนื้อหาบนสไลค์ เช่น พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป เป็นต้น