บทความ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้


                      - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง                       - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์                       - แนะนำการใช้งาน exeLearning                       - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย

โปรแกรม Exe

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้  วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน              ผ่านเว็บ มีดังนี้ 
-แนะนำHTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน   - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก                                                      - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning
                                                     - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
                                                     - มอบหมายงาน
                                                         1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือก
                                           ไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
                                                         2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม


การสร้างตาราง
การสร้างหน้าล็อคอิน
การประยุกต์ใช้ในบล็อก

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้
ทีม Believe ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

ทีม Ability  ได้นำเสนอหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)

ทีม Priceless ได้นำเสนอหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ทีม Together ได้นำเสนอหัวข้อการใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ทีม Memory ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 5

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  5 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้   วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Memory  นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)


ทีม Priceless  นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์  (Game-Based Learning : GBL)

ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl  

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 4

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  4 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม 
       Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Memory ได้ศึกษาและทำ 
       สไลด์ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์
เอกสารสไลด์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 3

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  3 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้                       วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม 
       Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Memory ได้ศึกษาและทำ 
       สไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )
เอกสารสไลด์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 2

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  2 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ ชื่อทีม Memory นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ รหัส 405709003 นางสาวเบญจวรร พุทธรฤธิ์ รหัส 405709011 นายมะรอกิ มามะ รหัส 405709029 นายสมยศ ดีวิจิตร รหัส 405709030 นางสาวอัสมะ ม๊ะเร๊ะ รหัส 405709034 นางสาวอัสมาดี สาหะ รหัส 405709036