บทความ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 13

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 13 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วันนำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียน Exe learning ขึ้นมา 
ณ อาคาร 06-305 ซึงแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้

- ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implemen tation) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


- ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

- ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแ…

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12

            วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
         วันเสาร์ ที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้


                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning                            2) การเขียนรายงานโครงงาน                            3) การเตรียมการนำเสนอ                            4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project               2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Memory


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Memory ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Memory จะนำไปแก้ไขต่อไป
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งสามารถเป็นผลงานของครูผู้ส…

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้


                      - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง                       - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์                       - แนะนำการใช้งาน exeLearning                       - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย

โปรแกรม Exe

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้  วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน              ผ่านเว็บ มีดังนี้ 
-แนะนำHTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน   - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก                                                      - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning
                                                     - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
                                                     - มอบหมายงาน
                                                         1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือก
                                           ไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
                                                         2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม


การสร้างตาราง
การสร้างหน้าล็อคอิน
การประยุกต์ใช้ในบล็อก